Refurb Phone - Algemene voorwaarden voor goederen en diensten

Refurb Phone is een handelsnaam voor Ezy Gadgets (EU) B.V.

Door de aankoop of bestelling van de Goederen en/of Diensten, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de bepalingen en voorwaarden hieronder uiteengezet. Voordat u uw bestelling plaatst, als u vragen heeft met betrekking tot deze voorwaarden kunt u spreken met een van onze verkoop medewerkers of neem contact met ons op via onze website op www.refurb-phone.nl in de sectie contact.

Onze algemene voorwaarden voldoen aan de toepasselijke wetgeving in het Verenigd Koninkrijk en zijn alleen beschikbaar voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk.

"Refurb Phone" is de handelsnaam voor Ezy Gadgets (EU) B.V, Kamer van Koophandel nummer:

82072582 BTW-identificatienummer Nederland: NL862325912B01

"Voorwaarden" betekent deze algemene voorwaarden;

"Goederen": alle goederen die u onder deze Voorwaarden aanschaft;

"Niet-abonnementsdiensten" betekent alle Diensten anders dan Abonnementsdiensten;

"Persoonsgegevens" betekent de door u aan ons verstrekte gegevens;

"Diensten" betekent alle diensten die u bestelt of anderszins afneemt onder deze Voorwaarden;

"Abonnementsdiensten" betekent alle Diensten waarop u zich op doorlopende basis abonneert en die door ons aan u worden geleverd, bijvoorbeeld technische ondersteuningsdiensten;

"Ons/ons/wij" betekent Ezy Gadgets (EU) B.V., een vennootschap geregistreerd in Nederland onder het nummer 82072582 met maatschappelijke zetel gevestigd te 1e Verdieping, Unit 6, Oslo 3,2993 LD, Barendrecht, Nederland;

"Website" betekent ofwel een van de websites op www.refurb-phone.nl of een andere URL die deze kan vervangen; en

"U/Uw" betekent de persoon die de Goederen of Diensten bestelt of anderszins koopt.

1. Rechten en plichten

1.1. U verbindt zich ertoe:

1.1.1. alle aan ons verschuldigde bedragen tijdig te betalen;

1.1.2. dat de Persoonlijke Informatie die U ons verstrekt waar, nauwkeurig, actueel en volledig is in alle opzichten; en

1.1.3. ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in de Persoonlijke Informatie door contact met ons op te nemen via onze website op www.refurb-phone.nl in de rubriek contact met ons opnemen; en

1.1.4. zich niet voor te doen als een andere persoon of entiteit of een valse naam te gebruiken.

1.2. Wij behouden ons het recht voor om de prijs of de inhoud te wijzigen of, tijdelijk of permanent, sommige of alle Goederen of Diensten die via onze winkels en/of onze Website beschikbaar zijn, in te trekken. We behouden ons ook het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.3. Tenzij u een bestelling hebt geplaatst voor Goederen of Diensten, of u zich hebt geabonneerd op Abonnementsdiensten, op het moment dat een dergelijke wijziging van kracht wordt, zijn wij niet verplicht om u op de hoogte te stellen van een dergelijke wijziging of intrekking.

1.4. Het kan ook voorkomen dat wij van tijd tot tijd wijzigingen moeten aanbrengen in de specificatie van een Goed of Dienst:

1.4.1. om het in overeenstemming te brengen met toepasselijke veiligheids- of andere wettelijke vereisten; of

1.4.2. om wijzigingen in de specificatie van de fabrikant te weerspiegelen, maar wij zullen trachten ervoor te zorgen dat dergelijke wijzigingen de kwaliteit of prestaties van een dergelijk Goed en/of Dienst niet verminderen. Indien u een bestelling heeft geplaatst voor de betreffende Zaak en/of Dienst en dergelijke wijzigingen substantieel zijn, zullen wij u vooraf op de hoogte stellen om er zeker van te zijn dat u nog steeds door wenst te gaan met de bestelling die u heeft geplaatst. 

1.5. Goederen en niet-abonnementsgebonden diensten:

1.5.1. U bent onderworpen aan het beleid en de Voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u de Goederen of Diensten zonder abonnement bestelt of anderszins aanschaft, tenzij wij wettelijk verplicht zijn wijzigingen in deze Voorwaarden aan te brengen die met terugwerkende kracht van toepassing zijn. Indien dit gebeurt, zijn deze wijzigingen van toepassing op alle bestellingen die we nog niet hebben uitgevoerd op het moment dat de wijzigingen van kracht werden, zelfs als uw bestelling al eerder was geplaatst.

1.5.2. Wij zullen de Goederen of Diensten zonder abonnement waarvoor wij een bestelling van u hebben aanvaard, niet intrekken of wijzigen ten nadele van u, tenzij een dergelijke wijziging of intrekking vereist is als gevolg van gebeurtenissen waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben.

1.5.3. De aankoop van softwareproducten is afhankelijk van uw aanvaarding van de voorwaarden van een eindgebruikers- en/of licentieovereenkomst(en) met betrekking tot dergelijke software.

1.5.4. Wij zijn wettelijk verplicht om Goederen te leveren die in overeenstemming zijn met deze Voorwaarden. 

2. Bestellingen

2.1. De Goederen en Diensten zijn uitsluitend beschikbaar voor personen die wij, naar ons absoluut oordeel, in aanmerking achten. De criteria om in aanmerking te komen omvatten, zonder beperking, personen wier aanvraag voor ons aanvaardbaar is en personen die ingezetenen zijn van Nederland.

2.2. Wanneer ons daarom wordt verzocht, dient u uw naam, telefoonnummer, adres, betalingsgegevens en andere gevraagde informatie te verstrekken.

2.3. Elke door u geplaatste bestelling zal worden behandeld als een aanbod tot aankoop van de Goederen en/of Diensten waarop uw bestelling betrekking heeft. De overeenkomst komt pas tot stand wanneer wij de Goederen verzenden/beginnen met de levering van de Diensten (naargelang het geval) of wanneer wij de verschuldigde betaling van u in ontvangst nemen (hetgeen het debiteren van uw betalingsmethode inhoudt), naargelang welk tijdstip eerder valt.

2.4. U erkent dat een geautomatiseerde bevestiging die wordt gegeven wanneer u een bestelling plaatst, niet gelijkstaat aan onze aanvaarding van uw aanbod tot aankoop.

2.5. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, een bestelling die u plaatst op elk gewenst moment beperken, beperken of afwijzen voordat het contract is voltooid. Wanneer dit gebeurt, zullen wij proberen contact met u op te nemen met behulp van uw Persoonlijke Gegevens. Wij behouden ons tevens het recht voor om de verkoop te beperken of te verbieden aan dealers of aan entiteiten waarvan wij, naar eigen goeddunken, menen dat zij de Goederen of Diensten met winstoogmerk gebruiken.

3. Prijs en betaling

3.1. De prijs van de Goederen of Diensten (indien van toepassing) is de door ons opgegeven prijs of, indien geen prijs is opgegeven (of een opgegeven prijs niet langer geldig is), de prijs waarvan wij u op de hoogte stellen voordat wij uw bestelling accepteren. Alle gesorteerde mobiele telefoons worden verkocht onder de BTW marginale regeling (tweedehands goederen) en BTW kan niet worden teruggevorderd. Alle accessoires worden verkocht inclusief BTW.

3.2. U dient de betaling te verrichten voordat wij u de Goederen of Diensten (zoals van toepassing) leveren, tenzij wij schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.3. Als u op de vervaldatum geen betaling verricht, kunnen wij, onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel dat ons toekomt, een of meer van de volgende dingen doen:

3.4. U bevestigt dat elke betalingsmethode die u gebruikt de uwe is.

3.5. Alle betalingsmethoden anders dan contant geld zijn onderworpen aan validatie controles en autorisatie en wij zullen niet aansprakelijk zijn voor enige vertraging of niet-levering veroorzaakt door het falen van dergelijke controles of autorisatie.

3.6. Zodra goederen die u hebt besteld of anderszins hebt gekocht door u zijn afgehaald en/of anderszins door u zijn ontvangen, gaat al het risico van schade aan of verlies van de goederen op u over.

3.7. Ongeacht de levering en de overgang van het risico van de Goederen, of enige andere bepaling in deze voorwaarden, gaat de eigendom van de Goederen pas op u over wanneer wij de volledige prijs van de Goederen in contanten of vrijgemaakte fondsen hebben ontvangen.

3.8. Totdat het eigendom van de Goederen op u is overgegaan, dient u de Goederen namens ons te bewaren en veilig en geïdentificeerd als ons eigendom te bewaren.

3.9. Totdat de eigendom van de goederen op u is overgegaan, zijn wij gerechtigd u te vragen de goederen aan ons te retourneren.

4. Recht op annulering

4.1. OP AFSTAND BESTELDE GOEDEREN EN/OF DIENSTEN:

4.1.1. Consumenten die Goederen of Diensten op afstand bestellen (zoals via telefoon of online) hebben bepaalde annuleringsrechten op grond van de Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations. Wij mogen de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de consument is niet verplicht om zijn reden(en) op te geven.

4.1.2. U kunt elke bestelling van Goederen anders dan software op elk gewenst moment annuleren binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag na ontvangst van uw Goederen. U hebt dan nog 14 dagen om ervoor te zorgen dat het apparaat bij ons terug is. Als u het apparaat niet binnen de aangegeven termijn terugstuurt, wordt het bedrag niet terugbetaald.

 4.1.3. U kunt uw bestelling annuleren door contact met ons op te nemen via sales@refurbphone.eu. Voor meer details over hoe u kunt annuleren, zie www.refurb-phone.nl. Elke annulering moet voor het einde van de bovenvermelde periode van 14 dagen worden meegedeeld.

4.1.4. Wanneer u een bestelling van Goederen annuleert, moet deze binnen 14 dagen na de datum van annulering aan ons worden geretourneerd, compleet (samen met eventuele accessoires, snoeren of andere items die bij de Goederen zijn geleverd) en onbeschadigd, met een bewijs van aankoop. Als u de Producten niet op deze wijze retourneert, kunnen wij u de kosten in rekening brengen die wij maken om de Producten van u terug te krijgen (wat aanzienlijk kan zijn) of de stand-alone winkelwaarde van ontbrekende of beschadigde artikelen.

4.1.5. Tenzij afhaling van de Goederen is geregeld, dient u de Goederen te retourneren door deze op te sturen naar EZY GADGETS (EU) B.V, 1st Floor, Unit 6, Oslo 3,2993 LD, Barendrecht, Nederland ;. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de Producten door ons worden ontvangen en wij raden u aan om gebruik te maken van aangetekende verzending waar dit van toepassing is met betrekking tot het type Goederen dat u retourneert. Zie ons retourbeleid op www.refurb-phone.nl voor meer informatie.

4.1.6. Wanneer wij ermee hebben ingestemd de Producten bij u op te halen, dient u ervoor te zorgen dat u de Producten op het afgesproken tijdstip beschikbaar stelt voor ophaling.

4.1.7. U bent verplicht om redelijkerwijs zorg te dragen voor de Goederen totdat deze door ons worden ontvangen of opgehaald (indien van toepassing) en het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de Goederen niet worden beschadigd tijdens het vervoer met door u geregeld vervoer.

4.1.8. U hebt het recht om bestelde Producten te onderzoeken zoals u dat in een winkel zou doen. Als u de Producten echter gebruikt, kunt u uw recht op volledige restitutie verliezen. Gebruik omvat, maar is niet beperkt tot, het gebruik van de Goederen om te bellen of gebeld te worden, SMS of MMS te verzenden of ontvangen, software (met inbegrip van games) te installeren en/of te gebruiken, verbinding te maken met en/of toegang te krijgen tot internet, te downloaden of een van de functies van de Goederen te gebruiken, bijvoorbeeld om instellingen te wijzigen, gegevens op te slaan, een contactpersoon of afspraak toe te voegen, een foto te maken of een toepassing te gebruiken. Wij behouden ons het recht voor om u de waarde in rekening te brengen van geretourneerde Producten die zijn gebruikt of beschadigd terwijl u ze in bezit had, tot maximaal de volledige kostprijs van de Producten.

4.1.9. Als u uw contract annuleert in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel 4.1, zullen wij met inachtneming van de bepalingen van artikel 4.1.7 en 4.1.11 binnen 14 dagen alle bedragen terugbetalen die u in verband met uw bestelling hebt betaald (minus onze kosten als wij Producten van u moeten terugvorderen op grond van artikel 4.1.7). 

5. Garantie

5.1. Voor gloednieuwe toestellen wordt fabrieksgarantie verleend. Als de telefoon een defect vertoont, moet de klant rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant om het defect op te lossen.

5.2. Voor gloednieuwe originele accessoires wordt fabrieksgarantie geboden. Als de telefoon een defect vertoont, moet de klant rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant om de storing op te lossen.

5.3 Gloednieuwe generieke accessoires, de garantie wordt geleverd door Refurb Phone. De productgarantie is 12 maanden en u moet contact opnemen met Refurb Phone.

5.4 Premium Refurbished/zeer goede producten en producten in een gebruikte staat worden geleverd met 12 maanden garantie en dekt technische storingen. De garantie dekt geen schade door ongelukken/water-vloeistof of fysieke schade.

5.4.1. Als een apparaat wordt teruggestuurd naar Refurb Phone dat is beschadigd door de klant dan behoudt Refurb Phone zich het recht voor om de klant kosten in rekening te brengen voor het terugsturen van het apparaat naar hen.

6. Uw persoonlijke gegevens

6.1. Wij moeten bepaalde Persoonsgegevens verzamelen om u te kunnen voorzien van de Goederen en/of Diensten. Deze Persoonlijke Informatie zal deel uitmaken van een dossier van uw transacties met ons.

6.2. Wanneer u contact met ons opneemt, kunnen wij u om bepaalde Persoonsgegevens vragen om uw identiteit te kunnen controleren en kunnen wij hiervan een aantekening maken. 6.3. Wij bewaren de Persoonlijke Informatie die u of anderen aan ons hebben gegeven gedurende uw relatie met ons. Dit omvat:

6.2.1. gegevens die u ons geeft op bestelformulieren of tijdens communicatie met u; en

6.2.2. gegevens die wij ontvangen van kredietreferentie- en fraudeopsporingsbureaus.

6.3. U stemt ermee in dat wij uw Persoonlijke Informatie kunnen gebruiken en bijwerken

6.3.1. voor krediet- en kredietgerelateerde diensten en om uw accounts te beheren;

6.3.2. indien van toepassing in verband met de bestelde Goederen en/of Diensten, om krediet-, fraude- en identiteitscontroles op u uit te voeren

(i) voorafgaand aan de aanvaarding van uw bestelling; en

(ii) vervolgens met het oog op risicobeoordeling, incasso en fraudepreventie terwijl u een financiële verplichting jegens ons behoudt;

6.3.3. om u te voorzien van goederen en/of diensten die u hebt besteld;

6.3.4. om schulden op te sporen en te innen;

6.3.5. om fraude, criminaliteit en het witwassen van geld te voorkomen en op te sporen

6.3.6. om onze gegevens over u bij te werken; en

6.3.7. om uw identiteit te controleren.

6.4. Indien u ons onjuiste of onnauwkeurige informatie verstrekt of wij fraude vaststellen, kunnen wij dit registreren.

6.5. Alle kredietcontroles die wij uitvoeren zullen worden geregistreerd door de kredietinformatiebureaus in de vorm van een zoekopdracht 'voetafdruk' op uw kredietdossier. Deze 'voetafdruk' kan vervolgens worden gezien door andere mensen die soortgelijke zoekopdrachten in uw kredietdossier uitvoeren.

6.6. Wij kunnen informatie over u en over de manier waarop u uw rekeningen beheert, gebruiken en bekendmaken aan kredietinformatie-, wetshandhavings- en fraudepreventiebureaus. Als u bijvoorbeeld bedragen die u ons verschuldigd bent niet betaalt wanneer deze verschuldigd zijn, kunnen de details van dit verzuim worden doorgegeven aan kredietinformatiebureaus die deze informatie zullen opnemen in uw kredietdossier. Dergelijke gegevens kunnen bij de kredietagentschappen blijven tot 6 jaar nadat uw rekening is gesloten, of deze nu door u is vereffend of niet.

6.7. Kredietagentschappen kunnen de Persoonlijke Informatie die zij van ons hebben ontvangen doorgeven aan andere organisaties voor het uitvoeren van krediet- en/of fraudecontroles. Uw Persoonlijke Informatie kan samen met eventuele aanvullende informatie in het bezit van kredietinformatiebureaus en fraudepreventiebureaus ook worden gebruikt om uw verblijfplaats op te sporen en door u verschuldigde schulden te innen.

6.8. Informatie die over u wordt bijgehouden door kredietinformatiebureaus kan worden gekoppeld aan gegevens van mensen die financieel met u verbonden zijn. Wij en andere organisaties kunnen gegevens van kredietinformatiebureaus en fraudepreventiebureaus die wij over u en financieel met u gelieerde personen ontvangen, gebruiken om beslissingen over u en hen te helpen nemen.

6.9. U stemt ermee in dat wij uw Persoonsgegevens kunnen gebruiken voor het exploiteren van een publiek toegankelijke gegevensbank.

6.10. Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie gebruiken voor onderzoek en statistische analyse, om onze producten en diensten te ontwikkelen en te verbeteren.

6.11. Bij de beoordeling van een aanvraag kunnen wij gebruik maken van geautomatiseerde besluitvormingssystemen.

6.12. Uw Persoonsgegevens zijn vertrouwelijk, wij zullen deze enkel vrijgeven buiten de Ezy Gadgets (EU) B.V. wanneer:

6.12.1. u ons uw toestemming geeft;

6.12.2. ze nodig zijn voor bepaalde gereputeerde derde partijen die betrokken zijn bij het beheer van rekeningen en/of het verlenen van diensten voor ons (bijvoorbeeld kredietreferentiebureaus of bedrijven die we gebruiken bij het verlenen van de Diensten);

6.12.3. het nodig is voor het verkrijgen van professioneel advies;

6.12.4. het nodig is om criminaliteit te onderzoeken of te voorkomen (bijvoorbeeld aan fraudepreventiebureaus);

6.12.5. de wet dit toestaat of vereist, of een regelgevende of overheidsinstantie dit vereist, zelfs zonder uw toestemming;

6.13. Wij kunnen uw account beheren en diensten verlenen vanuit landen buiten Europa die mogelijk niet dezelfde wetten inzake gegevensbescherming hebben als het Verenigd Koninkrijk. Wij zullen echter contracten of andere wettelijke mechanismen hebben om ervoor te zorgen dat uw Persoonlijke Informatie adequaat wordt beschermd, en wij blijven gebonden aan onze verplichtingen onder de Data Protection Act, zelfs wanneer uw Persoonlijke Informatie buiten Europa wordt verwerkt.

6.14. Wij kunnen alle telefonische, e-mail of andere elektronische communicatie met u monitoren, opnemen, opslaan en gebruiken voor trainingsdoeleinden, om aan ons gegeven instructies te controleren en om de kwaliteit van onze klantenservice te verbeteren.

6.15. Wanneer wij gevoelige Persoonsgegevens verwerken, zullen wij passende beveiligingsmaatregelen nemen.

6.16. Als u ons wilt laten weten welke informatie wij over u bewaren, of als u details wilt hebben over de kredietreferentie- of fraudepreventiebureaus van wie wij informatie over u verkrijgen en met wie wij informatie over u vastleggen, kunt u ons schrijven op het volgende adres: EZY GADGETS (EU) B.V, 1st Floor, Unit 6, Oslo 3,2993 LD, Barendrecht, Nederland; en voeg bij elk verzoek uw volledige naam, adres en een kopie ID toe. Hiervoor kan een vergoeding worden gevraagd.

6.17. U zult de mogelijkheid hebben om ons toestemming te geven om van tijd tot tijd per e-mail, telefoon, SMS of MMS contact met u op te nemen over producten en diensten van de EZY GADGETS (EU) B.V, Groep en zorgvuldig geselecteerde derden waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn.

6.18. U kunt te allen tijde wijzigingen aanbrengen in uw marketingvoorkeuren en/of onnauwkeurige of onvolledige informatie corrigeren of bijwerken door de sectie contact met ons op onze site te bezoeken of als alternatief kunt u ons schrijven op EZY GADGETS (EU) B.V, 1st Floor, Unit 6, Oslo 3,2993 LD, Barendrecht, Nederland; Houdt u er rekening mee dat het tot 28 dagen kan duren voordat dergelijke wijzigingen van kracht worden.

6.19. Wij kunnen uw informatie doorgeven aan de Mobile Equipment National Database ("MEND") en de Stolen Equipment National Database ("SEND") (organisaties beheerd door Recipero Limited, een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales onder Company No. 3794898 en met haar statutaire zetel te Lawrence House, Lower Bristol Road, Bath BA2 9ET) om MEND of SEND in staat te stellen contact met u op te nemen in het geval dat u uw Mobiele Telefoon/Smart Phone verliest of deze van u wordt gestolen. Gelieve ons te contacteren op 0203 773 5252 indien u niet wenst dat uw gegevens doorgegeven worden aan MEND en/of SEND. OPGELET: Zodra u geregistreerd bent bij MEND en SEND, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u elke verandering van mobiele telefoon doorgeeft aan MEND en SEND om ervoor te zorgen dat er geen onderbreking is van hun service aan u.

6.20. Als u ons informatie over een andere persoon geeft, bevestigt u dat zij u toestemming hebben gegeven om deze informatie aan ons te verstrekken en dat wij hun persoonlijke informatie mogen verwerken. U moet ook bevestigen dat u hen hebt verteld wie wij zijn en op welke basis wij hun informatie zullen gebruiken. 

7. Kennisgevingen

 

7.1. U kunt ons kennisgevingen sturen onder of in verband met deze Voorwaarden:

7.1.1. per post aan EZY GADGETS (EU) B.V, 1st Floor, Unit 6, Oslo 3,2993 LD, Barendrecht, Nederland ;

7.1.2. via onze website www.refurb-phone.nl.

7.2. Een bewijs van verzending garandeert niet dat wij uw kennisgeving hebben ontvangen. U moet ervoor zorgen dat u een ontvangstbevestiging van ons heeft ontvangen, die u dient te bewaren.

8. Beperking van aansprakelijkheid

8.1. Wij zullen niet aansprakelijk zijn onder dit contract voor enig verlies of schade veroorzaakt door omstandigheden waar:

8.1.1. er geen sprake is van een schending van een wettelijke zorgplicht door ons jegens u;

8.1.2. dergelijk verlies of dergelijke schade geen redelijkerwijs voorzienbaar gevolg is van een dergelijke schending; of

8.1.3. enig verlies of schade die voortvloeit uit een schending door u van een bepaling van deze Voorwaarden.

8.2. Onze aansprakelijkheid omvat in geen geval verliezen die verband houden met zaken van een klant, met inbegrip van maar niet beperkt tot verloren gegevens, gederfde winst of bedrijfsonderbreking.

8.3. Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade door ons veroorzaakt in omstandigheden waarin:

8.3.1. er geen schending is van een wettelijke zorgplicht door ons aan u verschuldigd; en/of

8.3.2. dergelijk verlies of dergelijke schade niet redelijkerwijs voorzienbaar is.

8.4. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die geheel of hoofdzakelijk is veroorzaakt door uw schending van deze Voorwaarden.

8.5. Niets in deze Voorwaarden zal:

8.5.1. onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van ons handelen of nalaten of die van onze bedienden, agenten of werknemers; of

8.5.2. uw rechten als consument onder de toepasselijke wetgeving van het Verenigd Koninkrijk beperken.

8.6. Wij zijn niet aansprakelijk wanneer wij niet in staat zijn (met gebruikmaking van redelijke inspanningen) om de door u bestelde Goederen en/of Diensten te leveren als gevolg van een gebeurtenis die buiten onze redelijke controle valt.

8.7. Alle Diensten worden geleverd op een commercieel redelijke basis. Hoewel wij de Diensten met redelijke vakkundigheid en zorg zullen verlenen, garanderen wij niet dat de Diensten exact aan uw vereisten zullen voldoen of dat zij altijd beschikbaar zullen zijn.

8.8. De Goederen, indien nieuw, worden verkocht met het voordeel van en onderworpen aan de voorwaarden uiteengezet in enige garantie of waarborg gegeven door de fabrikant van de Goederen. Dit is een aanvulling op uw wettelijke rechten met betrekking tot Goederen die gebrekkig zijn of die anderszins niet voldoen aan de wettelijk vereiste norm.

8.9. Elke bepaling van dit artikel 8 werkt afzonderlijk. Als een deel niet is toegestaan of niet van kracht is, blijven de andere delen van toepassing, zelfs nadat onze overeenkomst is beëindigd of geannuleerd. 

9. Gebeurtenissen buiten redelijke controle van de partijen

9.1. Als een van ons niet kan doen wat we hebben beloofd vanwege iets dat redelijkerwijs buiten onze macht ligt, zoals blikseminslag, overstroming, uitzonderlijk zwaar weer, brand, explosie, oorlog, burgerlijke onlusten, arbeidsconflicten, handelingen of nalatigheden van personen voor wie wij niet verantwoordelijk zijn, of handelingen van de lokale of centrale overheid of andere bevoegde autoriteiten, zal deze partij hiervoor niet aansprakelijk zijn.

10. Derden

10.1. Niemand anders dan u en wij kunnen gebruik maken van deze Algemene Voorwaarden onder de Contractenwet (Rechten van Derden) van 1999.

  1. Toewijzen

11.1. U niet, maar wij kunnen onze rechten onder deze Algemene Voorwaarden overdragen, bezwaren of anderszins van de hand doen. Elke poging door u om dit te doen zal nietig zijn.

12. Afhandeling van klachten

12.1. Indien u ooit een klacht wenst in te dienen over de Goederen of Diensten, kunt u dit op de volgende manier doen:

12.1.1. via onze website op www.refurb-phone.nl in de rubriek contact opnemen of per e-mail sales@refurbphone.eu of per telefoon op 10 808 0610.

12.2. Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij een geschil afhandelen en u wilt een gerechtelijke procedure aanspannen, moet u dit in Nederland doen.

12.3. Op grond van EU-verordeningen rond online geschillenbeslechting voor consumentengeschillen zijn ondernemers verplicht om consumenten een toegankelijke elektronische link te bieden naar het Online Dispute Resolution (ODR) platform. U kunt uw klacht indienen via het platform voor onlinegeschillenbeslechting, dat te vinden is op http://ec.europa.eu/odr.

13. Gespreksmonitoring

13.1. Het monitoren of opnemen van uw gesprekken kan plaatsvinden voor onze zakelijke doeleinden, zoals kwaliteitscontrole en opleiding, om ongeoorloofd gebruik van onze telecommunicatiesystemen te voorkomen en om een doeltreffende werking van de systemen te garanderen en om misdrijven te voorkomen of op te sporen.

14. Websitebeveiliging

14.1 Bij Refurb Phone is het onze prioriteit ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die nodig is om uw bestelling te verwerken wordt veiliggesteld en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens staat centraal in ons bedrijf. We zijn erg trots op de veiligheidsmaatregelen die we hebben genomen om uw informatie en transacties te beschermen. Daarom maken wij gebruik van Shopify Pay Card Authenticatie proces en Paypal. Alle gevoelige informatie die u naar ons stuurt van uw computer naar onze servers wordt gecodeerd tijdens het transport met behulp van het Secure Sockets Layer (SSL) protocol. Wij gebruiken de hoogste commercieel beschikbare lengte qua coderingssleutel van 128-bits.

15. Levering & verzendingen

  1. Refurb Phone zal ernaar streven de goederen de volgende werkdag te verzenden indien de bestelling voor 14.00 uur is geplaatst.

15.1. Bestellingen die op vrijdag na 14.00 uur, zaterdag en zondag worden geplaatst, zullen op de daaropvolgende maandag worden verwerkt.

15.2. Als de klant heeft geprobeerd om het afleveradres te wijzigen met onze koerier, is het de verantwoordelijkheid van de klant om dit op te volgen met het desbetreffende koeriersbedrijf als de bestelling niet wordt geleverd binnen de gestelde termijn. 

Als u vragen hebt over deze voorwaarden, kunt u een e-mail sturen naar sales@refurbphone.eu.